SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Program lekcí
V současné době pracujeme s dětmi v Centru Pomněnka s následujícími instrumenty Feuersteinovy metody:
1.      Uspořádání bodů – základní
 Obsahem instrumentu jsou jednoduché geometrické obrazce, čtverec a trojúhelník. Děti tyto obrazce konstruují prostřednictvím spojování bodů podle daného vzorového obrazce.
Cílem instrumentu je
·         rozvoj kognitivních funkcí (děti jsou vedeny k práci hlavou, k přemýšlení nad problémem a hledání souvislostí s již známými skutečnostmi),
·         nácvik koordinace oko-ruka,
·         naučit se pracovat systematicky a používat předem promyšlené strategie,
·         naučit se hledat vztahy mezi oddělenými prvky,
·         uvědomovat si daná pravidla a řídit se jimi při práci.
2.      Rozpoznání emocí

rozpoznani-emoci.jpg

 Obsahem instrumentu je sedm emocí (radost, smutek, odpor, bolest, překvapení, hněv, strach), které jsou vyjádřeny výrazy různých lidí, a obrázkové vylíčení sociálních situací, v nichž se daná emoce ve větší či menší (nebo také žádné) míře vyskytuje.
Prostřednictvím tohoto instrumentu se děti učí
·         dokázat dekódovat pocity z výrazu tváře a celkového postoje člověka,
·         promýšlet pocity a jejich adekvátnost situaci,
·         dokázat rozlišovat intenzitu pocitu,
·         zvýšit své sociální dovednosti,
·         vyjadřovat, co vidí, a vyjádřit k tomu svůj postoj.
Stejně jako u všech ostatních instrumentů i v tomto případě jsou děti vedeny k tomu, aby nad problémy přemýšlely, dávaly si věci do souvislostí, formulovaly své názory a dokázaly je vysvětlit.
3.      Od jednotky ke skupině

od-jednotky-ke-skupine.jpg

Obsahem instrumentu jsou jednotky prezentované nejrůznějšími tvary (body, trojúhelníky, kruhy apod.), které děti podle daných instrukcí slučují do skupin. Maximální počet, se kterým se pracuje je 20.
Díky práci s tímto materiálem děti
·         pochopí pojem čísla prostřednictvím vytvoření představy čísla a jeho množství,
·         pochopí vztahy mezi čísly,
·         naučí se manipulovat s čísly,
·         naučí se zacházet s instrukcemi.
4.      Orientace v prostoru – základní

orientace-v-prostoru.jpg

Obsahem instrumentu je soubor obrázků představujících známé situace ze života dítěte ve vztahu k domovu, rodině, škole a společnosti.
 Cílem instrumentu je
·         uvědomění si postavení, umístění v prostoru,
·         rozvoj slovní zásoby o pojmy vyjadřující prostorové vztahy,
·         naučit se rozlišovat prostorové vztahy,
·         naučit se lépe rozumět informacím, které dostáváme.SCHOVAT
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Optimalizace pro FF.   »  S tvorbou webu pomohl: Ceskytext.cz   »  Web podporuje: Kutilka.cz
»  Platforma: WordPress   »  Design: Ahren Ahimsa
© Centrum Pomněnka